Az OPKM története

Az intézmény elődje, az Országos Tanszermúzeum 1877-ben jött létre, megalapítását Gönczy Pál kezdeményezte. A gyűjtemény alapja az 1873-as bécsi világkiállítás magyar és külföldi anyaga volt, mely adományokkal is gyarapodott. Eötvös József vallás- és közoktatási miniszter népoktatási törvényének szellemében, a népiskolák taneszközökkel és felszerelésekkel való ellátására, háttérintézményként jött létre. A taneszközök mellett tankönyveket, iskolai értesítőket és pedagógiai kézikönyveket is gyűjtött. A szakkönyvek módszeres gyűjtését Gyertyánffy István szorgalmazta. A könyvtár Vángel Jenő igazgatósága alatt mintegy 40 ezer kötetet számlált, jelentős gyermekirodalmi gyűjteménnyel is rendelkezett. Az első világháborút követő időszakban a tanszermúzeum nem épült tovább, a könyvtár állományát pedig a létrejövő felsőoktatási könyvtárak, az Országos Széchényi Könyvtár és a Vallás- és Közoktatási Minisztérium könyvtára között osztották szét.

1958-ban az intézmény mint országos feladatkörű szakkönyvtár alakult újjá, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Pedagógiai Könyvtára és az oktatásügyi minisztérium könyvtárának összevonásával, Waldapfel Eszter igazgatósága alatt. Szakkönyvtári funkciója mellett dokumentációs feladatokat is ellátott, valamint az iskolai könyvtárak hálózatának módszertani központja is volt. 1968-ban a könyvtár múzeumi osztállyal bővült. Balázs Mihály igazgatósága alatt kezdődött meg az Országos Pedagógiai Információs Rendszer kiépítése, melynek rendszerterve, informatikai hátterének megteremtése és a részletes tartalmi feltárás rendszerének kidolgozása Horváth Tibor nevéhez fűződik. A könyvtár állománya közel fél millióra növekedett, gazdag pedagógiai és különgyűjteményeivel, melyek közül egyedülállónak mondható tankönyv és ifjúsági gyűjteménye, iskolai értesítő gyűjteménye pedig az OSZK mellett a legteljesebb az országban. Alapító tagja a MOKKA országos közös katalógus alapítványának, részt vesz az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben. 2007-ben az intézményt integrálták az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetbe. 2010 óta az OSZK-val kötött megállapodás értelmében ellátja a nemzeti könyvtári feladatokat a magyar közoktatás tankönyvei tekintetében. 2019 óta fenntartója az Oktatási Hivatal.