Általános életrajzi lexikonok

A személyekre vonatkozó kutatás kiemelkedő forrásai az életrajzi adatokat tartalmazó referensz művek. Ezek a dokumentumok sokfélék és teljes körű számbavételükre sem törekedhetünk, ezért a kutatási és szaktájékoztatási feladat is sokrétű, összetett. A legkorábban kialakult tájékoztató művek biográfiai jellegűek voltak.

A biográfiák egy kiemelkedő személy, híres ember életét bemutató, életútjának fontosabb eseményeit időrendi sorrendben tárgyaló művek. A személyi bibliográfiák írók, tudósok munkáit sorolják fel. A biográfiák és az életrajz-gyűjtemények összeolvadásával keletkeztek az életrajzi bibliográfiák (biobibliográfia). Az életrajzi lexikonok betűrendbe sorolt szócikkekben tartalmazzák az egyes személyek életrajzát, műveik felsorolását.

Az életrajzi adatokat tartalmazó tájékoztatási eszközök megkülönböztethetőek aszerint is, hogy milyen időszakot tárnak fel. A visszatekintő, retrospektív összeállítások lezárt életpályákat tartalmaznak, a kurrensek kortárs, ma is élő személyek munkásságát dolgozzák fel. Gyűjtőkör tekintetében az életrajzgyűjtemény lehet általános, vagy szakmai életutakat számba vevő szakterületi. Területi szempontból egyetemes vagy nemzeti.


Budai Ésaiás: Régi tudós világ históriája. Debrecen, 1802

Egyik első magyar nyelvű életrajzi összeállítás. A korabeli latin nyelvű oktatás helyett a magyar nyelvű oktatás bevezetése érdekében sokat tett Budai Ézsaiás, a debreceni református kollégium tanára. Részben e célból írta ezt a főleg latin és görög szerzők életével és munkáival foglalkozó irodalomtörténetét.

Magyar életrajzi lexikon I-IV.Főszerk. Kenyeres Ágnes. Bp. 1967-1969. Akadémiai K

További kiegészítő kötetek jelentek meg 1981-ben és 1994-ben. Az adatgyűjtés 1990-ben fejeződött be. A mű adatgazdagsága, alapossága miatt ma is jól használható, elsősorban a 20.századi személyekkel kapcsolatban. A hazai könyvkiadás történetében ez a mű az első olyan általános életrajzi lexikon, amely bemutatja mindazokat, akiknek államalapításunktól kezdve szerepük volt a közélet, a politikai, a gazdasági, a tudományos, a kulturális és a művészeti élet különböző területein.

Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái I-XIV. Bp. 1891-1914.  

Az 1891 és 1914 között megjelent 14 kötetes mű mindazon személyek összegyűjtésére törekedett, akik valamilyen nyomtatásban megjelent (vagy kéziratban hagyott) irodalmi munkát adtak ki a kezük közül 1891-ig. Közel 30 000 író részletes életrajzát, illetve kiadott műveinek adatait tartalmazza. Köztük természetesen számos publikáló pedagógusét, pedagógiai gondolkodóét.

Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái

Gulyás Pál (1881-1963) jeles irodalom- és könyvtörténész, bibliográfus, akadémikus vállalkozott arra, hogy folytassa Szinnyei József Magyar írók élete és munkái című művét.