Felhasznált irodalom

A digitális kompetencia fejlesztése a könyvtárakban. Szerk. Barátné Hajdu Ágnes, Béres Judit. Budapest, FSZEK, 2019. 305 p.

A tanterv kérdésköre az elmúlt másfél évszázadban : A tantervelmélet forrásai című sorozat bevezető tanulmányai, 1983-1998. Szerk. Horánszky Nándor. Bp.  Kiss Áron Orsz. Közokt. Szolgáltató Intézmény Értékelési Közp., 2001. 603 p.

APA Writing Style and Citation Format. (2018.09.08.) h.n., Querilla Marketing, URL: 

Bevezetés a neveléstörténeti kutatómunkába. Szerkesztette Ködöböcz József. Bp.  Magyar Pedagógiai Társaság, 1976. 324 p.

Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Szerk. Falus Iván . 4.kiadás. Budapest, Műszaki K. 2004. 540 p.

Csík Tibor - Varga Katalin: A tankönyvekre vonatkozó szakirodalom Magyarországon, 1989-1999. Bibliográfia. Bp. OPKM, 2000., 98 p.

Csík Tibor  Varga Katalin: A tankönyvekről szóló szakirodalom bibliometriai elemzése. In: Könyv és Nevelés, 2. 2. 2000.  28-46.p.

Dán Krisztina – Tóth Gyula: Könyvtár az iskolában. Hazai és nemzetközi áttekintés. Bibliográfiát kész. Csík Tibor, Jáki László. Bp. FPI, 1995. 255 p.

Dömsödy Andrea (szerk., 2020): Információzz! De miért? Kérdések és válaszok az információ és a könyvtárak használatáról. Kezdők számára. Eger, EKE.

Droppánné Debreczeni Éva: Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum története : Különös tekintettel a könyvtári gyűjtemény alakulására. 1-2. kötet. Bp. OPKM, 2003-2010. 145, 526 p.

Felekezeti népiskolai tantervek, 1868-1948. Szerk. és a bevezető tanulmányt írta Mészáros István. Bp. OKI, 1996. 211 p.

Ferenczi Gyula - Fodor László: A pedagógia tudományelméleti alapjai. 3.kiad. Kolozsvár, Stúdium, 1999. 168 p.

Fischerné Dárdai Ágnes: A tankönyvkutatás alapjai. Bp., Pécs, Dialóg Campus, 2002. 156 p.

Gráberné Bősze Klára: A A magyarországi iskolai értesítők/évkönyvek évszázadai, és bibliográfiai feltárásuk. In: Könyv és Nevelés, 9. 1. 2007. 77-85.p.

Gyurgyák János: A tudományos írás alapjai : útmutató szemináriumi és tudományos diákköri értekezést, szakdolgozatot és disszertációt íróknak. Bp.Osiris, 2019. 206 p.

Gyurgyák János: Szerzők és szerkesztők kézikönyve. 3., átd. kiad. Bp. Osiris, 2018. 547 p.

Horánszky Nándor: Közoktatási tantervek. 1868-1971. Az általános képzés tantervei. Bp., OPKM, 1974, 173 p. 

Jáki László: A magyar neveléstudomány forrásai, Bp., 1993. OPKM, 345 p.

Karlovitz János: Tankönyv - elmélet és gyakorlat. Bp. Nemzeti Tankvkönyvkiadó, 2001. 187 p.

Kéri Katalin: Bevezetés a neveléstörténeti kutatások módszertanába. Bp. Műszaki K. 2001. 120 p.

Korszerű könyvtár : Finanszírozás, gyarapítás, menedzsment. Szerk. Dán Krisztina, Fehér Miklós. Bp. Raabe, 2005-.

Kozma Tamás : Paradigmáink. In: Iskolakultúra, 11. 2001. 10. sz. 3-13. p.

Könyvtárosok kézikönyve. Szerk. Horváth Tibor, Papp István. Bp. Osiris.1. Alapvetés, 2. kiad. 2003. 286 p., 2. Feltárás és visszakeresés, 2. kiad. 2003. 375 p., 3. A könyvtárak rendszere, 2. kiad. 2003. 356 p., 4. kötet Határterületek, 2002. 429 p., 5. Segédletek, 2003. 454 p.

Kron, Friedrich W.: Pedagógia. Bp., Osiris, 1997. 540 p.

Magyar Pedagógiai Tárgyszójegyzék. Bp. OPKM, 2005. 566 p.

Mészáros István - Németh András - Pukánszky Béla: Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Budapest, Osiris, 1999. 479 p. 

Mészáros István: A magyar nevelés- és iskolatörténet kronológiája : 996-1996.  Bp. : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996. 313 p.

Mészáros István: A tankönyvkiadás története Magyarországon. Bp. Tankönyvkiadó, 1989. 183 p.

Mészáros István: Magyar iskolatípusok, 996-1990. Bp. OPKM,1991. 177 p.

Mogyorósi Zsolt - Virág Irén: Iskola a társadalomban – az iskola társadalma. Hungarian Online University, EKF, é.n. URL:  

Molnár-Kovács Zsófia: A magyar tankönyvkutatások forrásdimenziói, 1867-1918. Pécs, Institutio, 2019. 213 p.

Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatás magyar bibliográfiája, 2000-2010 : különös tekintettel a történelemtankönyvek vizsgálatára. Pécs, PTE Egy. Könyvtára, 2013. 81 p. URL: 

Németh András: Tudományfejlődési tendenciák. In: Educatio, 7. 1998. 1., 208-220.p.

Pedagógiai informatika. A neveléstudomány szakirodalmi alapjai. Szerk. Kozma Tamás, Sike Emese.  Debrecen, 2004. Kossuth Egyetemi K. 278 p.

Pedagógiai Ki Kicsoda. Főszerk. Báthory Zoltán, Falus Iván, szerk. Bársony Csaba, Rét Rózsa, Szabolcs Éva. Bp. Keraban K. 1997. 300 p.

Pedagógiai lexikon. Főszerk. Báthory Zoltán, Falus Iván. 1-3.kötet. Bp. Keraban K. 689+642+694 p.

Roboz Péter:   Számítógépes tájékoztatás : Online és CD-ROM adatbázisok keresése. Bp. OSZK, 1998. 143 p.

Tankönyvekről mindenkinek. Szerk. Karlovitz János.  Bp. Tankönyvkiadó, 1980. 281 p. 

Ungváry Rudolf – Vajda Erik:: Könyvtári információkeresés. Bp. Typotex. 2002. 169 p.

Varga Katalin - Csík Tibor: Tankönyvelmélet, tankönyvkiadás, tankönyvellátás Magyarországon. Bibliográfia 1989-1994. Bp. OPKM, 1994. 152 p.

Varga Katalin:  Az információtól a műveltségig : az információs műveltség alapjai : tanulmánykötet. Budapest, L'Harmattan, 2013. 139 p.

Varga Katalin: Szöveg és tartalom az információs társadalomban: Módszerek és lehetőségek az információ minőségi szelektálására. Pécs, FEEK, 2005. 164 p.

Varga Tímea: A magyar jogi szaktájékoztatás forrásai és eszközei. 1. rész, A tételes jogszabályokra vonatkozó információszolgáltatás. In: Könyvtári figyelő.  24. 2014. 4., 426-438.p.

Varga Tímea: A magyar jogi szaktájékoztatás forrásai és eszközei. 2. rész, A jogalkalmazási gyakorlatra és a jogi szakirodalomra vonatkozó információszolgáltatás. In: Könyvtári figyelő. 25.2015 1. 29-42.p.